Hoạt động dịch vụ của phòng khám bệnh nghề nghiệp

Để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp được quy định tại Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các cơ sở sản xuất kinh doanh (sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp) có sử dụng lao động hàng năm phải tổ chức Quan trắc môi trường lao động, khám sức khỏe định kỳ, khám bố trí công việc, khám bệnh nghề nghiệp, huấn luyện sơ cấp cứu tại nơi làm việc…

Khoa Bệnh nghề nghiệp thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đủ năng lực cung cấp các dịch vụ sau: 

1. Tổ chức quan trắc môi trường lao động phát hiện điều kiện lao động có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động; đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện, môi trường lao động cho các cơ quan, doanh nghiệp quy định tại Nghị định quy định tại Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động .
        2. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ theo quy định tại Thông tư số 09/2023/TT-BYT ngày 05/5/2023 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;

3. Khám bệnh nghề nghiệp, khám bố trí công việc cho người lao động quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp;
          4. Tổ chức, tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật cho các cán bộ làm công tác y tế lao động; huấn luyện sơ cấp cứu ban đầu cho người lao động quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động;

 

 

Một số hình ảnh hoạt động của khoa:

1.  Khám sức khoẻ định kỳ, khám bố trí công việc, khám bệnh nghề nghiệp.

Toàn cảnh khám sức khỏe định kỳ cho công nhân

Đo huyết áp

Khám chuyên khoa tai mũi họng

Siêu âm tổng quát ổ bụng

Siêu âm tuyến giáp

Chụp XQ lưu động

Điện tim

Xét nghiệm

Đo thính lực

Đo chức năng hô hấp

Prictes

Đo PH da

2. Tập huấn

Toàn cảnh lớp huấn luyện sơ cấp tai nạn lao động tại nơi làm việc cứu cho người lao động

Hướng dẫn thực hành cấp cứu ngừng tim ngừng thở

Hướng dẫn thực hành

Công nhân thực hành

Hướng dẫn garo cầm máu

 Hướng dẫn cấp cứu gẫy xương đùi