KHOA PHÒNG, CHỐNG BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM - DINH DƯỠNG

(Theo Quyết định số 55/-KSBT ngày 04/10/2018 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật)

 

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Khoa PCBKLN & DD  thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hải Dương có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ trong lĩnh vực phòng chống bệnh không lây nhiễm và Dinh dưỡng trong toàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ

Tổ chức triển khai, giám sát thực hiện các nội dung hoạt động chuyên môn và chương trình mục tiêu y tế quốc gia thuộc lĩnh vực phòng chống bệnh không lây nhiễm và Dinh dưỡng trên địa bàn tỉnh.

Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, một số bệnh không lây nhiễm khác), bệnh rối loạn chuyển hóa, tầm soát, sàng lọc, quản lý các bệnh không lây nhiễm tại tại cộng đồng và các hoạt độngphòng, chống rối loạn dinh dưỡng, rối loạn vi chất dinh dưỡng, dĩnh dưỡng tiết chế, dinh dưỡng trong phòng chống các bệnh không lây nhiễm, phối hợp thực hiện dinh dưỡng bà mẹ, dinh dưỡng trẻ em, dinh dưỡng cộng đồng và các hoạt động nâng cao tầm vóc và thể trạng con người Việt Nam; tiến tới phối hợp thực hiện các hoạt động chăm soác sức khỏe người cao tuổi.Tổ chức đào tạo, đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực phụ trách theo phân công, phân cấp của Sở Y tế.

 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN LỰC

1. Cơ cấu tổ chức: Khoa hiện có 2 lãnh đạo khoa (01 trưởng khoa, 01 phó khoa) và 7 nhân viên.

Trưởng khoa: BsCKI. Nguyễn Tuấn Anh

Phó trưởng khoa: Ths. Lê Văn Cơ

2. Nhân lực: Tổng số biên chế hiện có 9 cán bộ trong đó 03 Bác sỹ chuyên khoa I; 01 Bác sĩ đa khoa; 01 Thạc sỹ; 02 CN điều dưỡng đại học; 01 Cử nhân YTCC; 01 KTV.