KHOA TRUYỀN THÔNG, GIÁO DỤC SỨC KHỎE

(Theo Quyết định số 57/QĐ-KSBT ngày 04/10/2018  của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật)

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1.Chức năng:

Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe có chức năng tham mưu cho Giám đốc thực hiện công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông giáo dục, nâng cao sức khỏe nhân dân; xây dựng các tài liệu truyền thông và phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức chính trị, xã hội tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác y tế.
2. Nhiệm vụ:

- Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động truyền thông nguy cơ, truyền thông thay đổi hành vi theo hướng có lợi cho sức khỏe, truyền thông vận động và truyền thông nâng cao sức khỏe nhân dân; các hoạt động cung cấp thông tin, xây dựng các tài liệu truyền thông và phối với các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức chính trị, xã hội tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác y tế.

 Phối hợp cùng các khoa/phòng của Trung tâm xây dựng kế hoạch phát triển khoa gắn với sự phát triển của toàn Trung tâm.

Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của mạng lưới truyền thông giáo dục sức khỏe. Phối hợp với các đơn vị liên quan tồ chức, triền khai thực hiện các hoạt động về truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức việc tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác y tế và một số hoạt động truyền thông khác khi được cấp trên giao.

Tổ chức sản xuất, in ấn, nhân bản các ấn phẩm, tài liệu, Bản tin Y tế theo đúng quy định của pháp luật.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tố chức, tham gia đào tạo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ và các đối tượng làm công tác truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn.

Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khỏe. Sản xuất, đăng tải các tin, bài, ảnh, phóng sự, chương trình phổ biến kiến thức phòng chữa bệnh…trên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế, Cổng thông tin CDC, Bản tin Y tế, Báo Hải Dương, Đài PT- TH tỉnh…

Phối hợp với các tổ truyền thông của các đơn vị làm phim quảng bá thương hiệu  cho các đơn vị y tế trong ngành, thực hiện công tác truyền thông trực tiếp tại cộng đồng.

Tổ chức lưu trữ và khai thác hình ảnh, video của Trung tâm, của ngành.

Chủ trì việc khai thác, đăng tải các thông tin và quản trị website.

Tổ chức và quản lý mạng lưới cộng tác viên truyền thông  giáo dục sức khỏe.

Tham mưu xây dựng kế hoạch, thực hiện các chương trình liên tịch phối hợp giữa Sở Y tế và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương và các đơn vị truyền thông.

Phối hợp với các khoa phòng trong đơn vị giám sát tác nhân gây bệnh, yếu tố nguy cơ; điều trị dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng.

Tham gia nghiên cứu khoa học, hợp tác trong và ngoài nước theo quy định. Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các dự án, đề án được giao.

Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập bản đồ, biểu đồ theo dõi tình hình hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về các nhiệm vụ được phân công theo quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Cơ cấu tổ chức: Khoa hiện có 2 lãnh đạo khoa (01 trưởng khoa, 01 phó khoa) và 7 nhân viên.

Trưởng khoa: Ths. Nguyễn Đức Thành

Phó trưởng khoa: CN. Lê Thị Hải Hà

          2. Nhân lực: Tổng số biên chế hiện có 07 cán bộ trong đó 03 Ths, 04 CN.

Một số hình ảnh hoạt động của khoa:

Cán bộ Truyền thông tác nghiệp ghi hình đưa tin, bài

Phối hợp với Đài Truyền hình Hải Dương làm các chuyên mục khoa giáo về y tế

Mít tinh tuần lễ quốc gia không khói thuốc

Tổ chức mít tinh phòng chống tác hại thuốc lá

Mít tinh hưởng ứng ngày vệ sinh yêu nước - nâng cao sức khỏe nhân dân

Mít tinh và diều hành chương trình vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường nước sạch nông thôn

Diễu hành sau lễ mít tinh