PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Phòng Kế hoạch-Tài chính thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Trung tâm:

Xây dựng kế hoạch định kỳ, đột xuất; kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các quy chế chuyên môn; chỉ đạo tuyến; công nghệ thông tin; nghiên cứu khoa học; thu thập, phân tích, tổng hợp, lưu trữ và quản lý các thông tin, dữ liệu liên quan theo quy định của ngành; chương trình, dự án; hội nghị, hội thảo chuyên môn.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Quản lý tài chính; dự toán, sử dụng ngân sách; cấp phát kinh phí theo dự toán đã được phê duyệt; tổ chức thu phí, giá dịch vụ y tế; chi trả lương, phụ cấp cho người lao động thuộc Trung tâm; quyết toán tài chính theo quy định của pháp luật;

2. Nhiệm vụ

- Đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và tổng hợp làm báo cáo các hoạt động:

+ Xây dựng kế hoạch định kỳ, đột xuất; kế hoạch chỉ đạo nội dung chuyên môn từ các khoa (tổng hợp các kế hoạch hoạt động chuyên môn từ các khoa).

+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, nghiệp vụ; chỉ đạo tuyến; công nghệ thông tin; nghiên cứu khoa học;

+ Thu thập, phân tích, tổng hợp, lưu trữ và quản lý các thông tin, dữ liệu liên quan làm báo cáo theo quy định của ngành; chương trình, dự án; hội nghị, hội thảo chuyên môn; nghiên cứu khoa học (Tổng hợp dữ liệu từ các khoa phòng).

+ Quản lý tài chính; dự toán, sử dụng ngân sách; cấp phát kinh phí theo dự toán đã được phê duyệt; tổ chức thu phí, giá dịch vụ y tế; chi trả lương, phụ cấp cho người lao động thuộc Trung tâm; quyết toán tài chính theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp cùng các khoa chuyên môn xây dựng kế hoạch và triển khai, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án trong và ngoài nước; quản lý thuốc, hóa chất, vật tư, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; quản lý nhân lực, tài chính, tài sản; đào tạo, đào tạo liên tục, hội thảo, hội nghị;

- Đầu mối, phối hợp với các khoa, phòng trong công tác đào tạo, đào tạo liên tục về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ của Trung tâm và cho tuyến dưới.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN LỰC

1. Cơ cấu tổ chức:

Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Văn Trọng

Phó trưởng phòng: BSCKI. Phạm Khắc Bằng

Phụ trách kế toán: Ths. Đinh Thị Mai Hạnh

2. Nhân lực: Tổng số cán bộ hiện có là 12 biên chế. Trong đó: 02 Thạc sĩ, 01 Bác sĩ CKI, 01 Bác sĩ YHDP, 08 Đại học tài chính, kế toán