KHOA DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ

I.CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ

            - Mỗi viên chức trong khoa thực hiện nhiệm vụ của mình gắn với chức năng, nhiệm vụ của khoa Dược - VTYT được qui định tại Thông tư 26/2017/TT-BYT, ngày 26 tháng 6 năm 2017 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

          - Giúp Lãnh đạo của Trung tâm trong kiểm tra, giám sát, bảo quản, sử dụng, tiếp nhận thuốc, vc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao;

          - Thực hiện hiện các hoạt động về cung ứng, cấp phát, tiếp nhận thuốc, vc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị, vật tư, phương tiện phục vụ cho hoạt động chuyên môn;

          - Tham gia công tác cảnh giác dược; theo dõi, tập hợp các báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc, hóa chất, vắc xin và báo cáo về Sở Y tế. Đề xuất biện pháp giải quyết và kiến nghị về sử dụng thuốc hợp lý, an toàn;

          - Thực hiện việc triển khai các văn bản quản lý Dược trong đơn vị và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Trung tâm về triển khai này; 

          - Tham gia nghiên cứu khoa họcứng dụng các tiến bộ của khoa học, kỹ thuật trong công việc;

          - Tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, đào tạo lại, tập hun để nâng cao năng lực chuyên môn, kthuật, nghiệp vụ về lĩnh vực dược, vật tư y tế;

          - Quản lý cơ sở vật chất, kho, trang thiết bị y tế của Trung tâm;

          - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.

II.CƠ CẤU, TỔ CHỨC

Căn cứ Thông tư số 26/2017/TT-BYT ngày 26/6/2017 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương;

Khoa Dược – Vật tư Y tế thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương được thành lập theo Quyết định số 58/QĐ-KSBT ngày 4/10/2018.

Tổng số cán bộ: 09          Điện thoại:

Trưởng khoa: Dược sĩ CKI: Bùi Đình Long.

Phó trưởng khoa: Dược sĩ ĐH Trần Thị Mỹ Hạnh.

Nhân viên: 04 Dược sĩ Đại học, 03 Dược sĩ Cao đẳng