KHOA BỆNH NGHỀ NGHIỆP

I. CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ

          - Thực hiện các hoạt động chuyên môn; chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát các yếu tố thuộc môi trường lao động, điều kiện vệ sinh lao động.

- Thực hiện các hoạt động chuyên môn; chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát quản lý sức khỏe người lao động và phòng chống Bệnh nghề nghiệp.

- Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động phòng chống tai nạn thương tích.

- Tổ chức đào tạo, đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách theo phân công, phân cấp của Sở Y tế.

- Phối hợp cung cấp thông tin truyền thông, giám sát tác nhân gây bệnh, yếu tố nguy cơ; điều trị dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng.

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin về lĩnh vực chuyên môn; thực hiện công tác chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật thuộc lĩnh vực phụ trách theo phân công, phân cấp của Sở Y tế.

- Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Căn cứ Thông tư số 26/2017/TT-BYT ngày 26/6/2017 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương;

Khoa Bệnh nghề nghiệp thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương được thành lập theo Quyết định số 58/QĐ-KSBT ngày 4/10/2018.

Tổng số cán bộ: 19        

Trưởng khoa: BsCKI. Lê Đức Minh.

Phó trưởng khoa: BsCKI. Lê Thế Hoàng; Ths. Đinh Thị Duyên

Nhân viên: 05 Bác sĩ đa khoa; 01 Bác sĩ Y học dự phòng; 05 Đại học điều dưỡng; 01 Bs Đông y; 03 cao đẳng điều dưỡng; 01 KTV xét nghiệm.