PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
1. Chức năng
Phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Trung tâm về công tác Tổ chức- Hành chính. Tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực Tổ chức - Hành chính khi được Giám đốc phê duyệt.
2. Nhiệm vụ
- Đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm trong công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, viên chức và người lao động; các chế độ chính sách tiền lương, khen thưởng, kỷ luật của Trung tâm theo quy định của pháp luật và bảo vệ chính trị nội bộ của Trung tâm.
- Xây dựng nội quy, quy chế, quy định của đơn vị và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình Ban Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế và các quy định của đơn vị đối với viên chức, người lao động theo quy định.
- Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức, đơn vị, chính quyền địa phương để phối hợp trong công tác, công việc có liên quan.
- Tổ chức thực hiện quản lý, sắp xếp hồ sơ viên chức, người lao động, thống kê báo cáo theo quy định.
- Phối hợp trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật.
- Quản lý, sử dụng hiệu quả vật chất, tài sản của Trung tâm. Tổ chức thực hiện sửa chữa duy tu cơ sở vật chất, tài sản của Trung tâm.
- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ phục vụ cho hoạt động của Trung tâm.
- Đầu mối, phối hợp với các khoa, phòng  đảm bảo công tác tiếp khách, tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn của toàn Trung tâm.
- Quản lý các phương tiện đi lại của Trung tâm, điều động xe ô tô đi công tác và trực dịch theo quy định.
- Đảm bảo vệ sinh cảnh quan trụ sở làm việc. Phối hợp trong quản lý chất thải y tế của Trung tâm.
- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động tại các cơ sở của Trung tâm.
- Đầu mối trong hoạt động công nghệ thông tin của toàn đơn vị.
- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN LỰC
1. Cơ cấu tổ chức: Phòng hiện có 3 lãnh đạo khoa và 17 nhân viên.
- Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Thúy
- Phó trưởng phòng: + Ths. Đặng Thị Hương
                          + Cử nhân. Nguyễn Nhật Phương
2. Nhân lực: Tổng số cán bộ viên chức, người lao động: 20 người, trong đó: Viên chức: 12; Hợp đồng lao động: 04, Hợp đồng làm việc: 04.
2.1. Viên chức: 12 người
- Trưởng phòng: 01 người
- Phó trưởng phòng: 02 người
- Nhân viên: 08 người
- Văn thư: 01 người
2.2. Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc: 08 người
- Lái xe: 03  người
- Điện nước: 01 người.
- Bảo vệ: 03 người
- Lao công: 01 người