KHOA XÉT NGHIỆM - CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - THĂM DÒ CHỨC NĂNG

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Khoa Xét nghiệm - CĐHA - TDCN được thành lập trên cơ sở Quyết định số 59/QĐ-KSBT ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương về việc thành lập Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương. Có chức năng tham mưu và tổ chức các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ trong lĩnh vực xét nghiệm về Y tế dự phòng trong toàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ

Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động; Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động về kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học theo quy định;

Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; giám sát tác nhân gây bệnh, yếu tố nguy cơ; nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Cơ cấu tổ chức: Khoa hiên có 2 Lãnh đạo khoa và 17 nhân viên

Phó trưởng khoa: Ths. Nguyễn Văn Tuấn

Phó trưởng khoa: Ths. Hoàng Thị Mai Hương

2. Nhân lực: Khoa có 19 cán bộ được đào tạo bài bản, trong đó Ths. 03; Đại học 11; Cao đẳng 04 và 01 Y công.