KHOA SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG - Y TẾ TRƯỜNG HỌC

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ trong lĩnh vực sức khỏe môi trường và công tác Y tế trường học.

2. Nhiệm vụ

- Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng, chng các yếu tố môi trường, biến đổi khí hậu tác động tới sức khỏe cộng đồng; việc bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế, môi trường điều kiện vệ sinh lao động, chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạt, vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình; môi trường điều kiện vệ sinh trường học, bệnh tật học đường, sức khỏe trường học; phòng chống thiên tai thảm họa.

- Đầu mối trong việc quản lý, giám sát môi trường, chất thải, rác thải, nước sinh hoạt của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

- Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông: giám sát tác nhân gây bệnh; điều trị dự phòng và quản lý tác nhân gây bệnh.

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan;

- Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực phụ trách theo phân công, phân cấp của Sở Y tế.

- Tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tham gia thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp và quy định của pháp luật.

- Thực hiện thống kê, báo cáo theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN LỰC

1. Cơ cấu tổ chức: Khoa hiện có 02 Lãnh đạo khoa và 06 nhân viên.

* Trưởng khoa: Ths Lê Thị Mai Chi              

* Phó trưởng khoa: Bs Lương Xuân Thu           

2. Nhân lực: Tổng số biên chế hiện có 08 cán bộ trong đó: 03 Thạc sỹ YTCC; 01 Bác sỹ đa khoa; 01 Bác sỹ YHDP; 01 Cử nhân khoa học môi trường; 01 Cử nhân YTCC; 01 Cử nhân Điều Dưỡng.