KHOA PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM – KÝ SINH TRÙNG – CÔN TRÙNG

 

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ  

1. Chức năng

Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm - Ký sinh trùng - Côn trùng thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hải Dương có chức năng tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ trong lĩnh vực phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh do ký sinh trùng, bệnh truyền qua côn trùng và tiêm chủng trong toàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ

- Theo dõi diễn biến, dự báo tình hình dịch, bệnh; đáp ứng tình trạng khẩn cấp về dịch, bệnh truyền nhiễm và các sự kiện về y tế công cộng.

- Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh do ký sinh trùng, bệnh truyền qua côn trùng, bệnh truyền qua thực phẩm, bệnh lây truyền từ động vật sang người bệnh mới nổi; các hoạt động về tiêm chủng, việc sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế.

- Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực bệnh truyền nhiễm, vắc xin, sinh phẩm y tế, tiêm chủng.

II. CƠ CẤU, TỔ CHỨC VÀ NHÂN LỰC

1. Cơ cấu tổ chức. Khoa hiện có 2 lãnh đạo khoa và 9 nhân viên.

Trưởng khoa: Ths. Cao Xuân An

Phó trưởng khoa: BsCKI. Đào Văn Thành

2. Nhân lực.

Tổng số biên chế hiện có 11 cán bộ trong đó 02 Thạc sĩ YTCC; 03 Bác sĩ đa khoa; 02 Bác sĩ Y học dự phòng; 01 Đại học Y tế công cộng; 03 Đại học điều dưỡng.